گرفتن این همان چیزی است که بنین خرد می کند قیمت

این همان چیزی است که بنین خرد می کند مقدمه

این همان چیزی است که بنین خرد می کند